Menu
Zoeken Annuleer

 

Documentatie

Hieronder vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Verslag inspectiebezoek

Klik hier voor het inspectiebezoekverslag van oktober 2015. Een rapport waar we best een beetje trots op zijn!!

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan 2019-2023 te downloaden.

Schoolinfo- en Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolinfo- en schoolgids  Klik hier om de beknopte schoolinfogids te openen en hier voor de uitgebreide schoolgids 2019-2020.


Beleid 'Toelating en plaatsen van leerlingen' SKBG

Op SKBG niveau is er een beleidsnotitie Toelating en plaatsen van leerlingen.  
Klik hier om het beleid - toelating en plaatsen van leerlingen - te downloaden.

Beleid 'Schorsing en verwijdering' SKBG

Op SKBG niveau is er een beleidsnotitie Schorsing en verwijdering. 
Klik hier om het beleid - schorsing en verwijdering - te downloaden.

Regeling melden misstand

Klik hier om de regeling melden misstand te downloaden.  

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden.

Luizenprotocol

Wat kunt u zelf doen om hoofdluis te voorkomen en te behandelen; klik hier om het luizenprotocol te downloaden.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorg dragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden (bijzonder verlof)

Artikel 11 van de LeerPlichtWet regelt de mogelijkheid voor verlof wegens gewichtige omstandigheden.  Indien het aantal dagen niet meer bedraagt dan 10 per schooljaar, is de directeur degene die hierover beslist. Deze kan daartoe de LeerPlichtAmbtenaar raadplegenAls het aantal dagen van 10 in een schooljaar wordt overschreden, dan is de LeerPlichtAmbtenaar degene die beslist over het verzoek.

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders zijn gelegen. Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

a.            het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan
              plaatsvinden;
b.            een verhuizing, voor ten hoogste één schooldag;
c.            het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten in de tweede en derde graad voor ten hoogste 2
              dagen;
d.            ernstige ziekte van ouders, bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, duur van het verlof te bepalen                 in overleg met de directie doch nooit meer dan 10 dagen per schooljaar;
e.            overlijden van bloed- en aanverwanten:
                · in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen;
                · in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen;
                · in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag;
f.             25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum voor ten hoogste 1 dag;
g.            12½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijk van ouders of grootouders voor ten hoogste 1 dag;
h.            een andere, naar het oordeel van de schooldirectie, gewichtige omstandigheid.

Uitgangspunt bij aanvragen van verzoeken om extra verlof op grond van gewichtige omstandigheden is dat dit verlof kan worden gegeven indien hiermee een kennelijke onredelijke situatie kan worden voorkomen. Dit kan in geen enkel geval vakantieverlof betreffen.

Een aanvraag op grond van artikel 11g van de Leerplichtwet om vrijstelling van de verplichting tot geregeld schoolbezoek wegens “gewichtige omstandigheden” moet, wanneer het gaat om 10 of minder schooldagen per schooljaar, vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering schriftelijk aan de directie van de school worden voorgelegd. Deze deelt haar beslissing schriftelijk/per mail aan de ouders mee.

Een aanvraag wegens “gewichtige omstandigheden” om vrijstelling van de verplichting tot geregeld schoolbezoek voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar moet op grond van de Leerplichtwet door de directie aan de LeerPlicht-Ambtenaar van de woongemeente van de leerling(en) worden voorgelegd. De LeerPlichtAmbtenaar beslist in overleg met de directie en deelt de beslissing schriftelijk mee aan de ouders (in afschrift aan de directie).

Het aanvraagformulier kunt u persoonlijk bij onze directeur verkrijgen.. 

Vakantieverlof
Vakantieverlof dient bij voorkeur aan het begin van het schooljaar of anders minimaal zes weken van tevoren aangevraagd te worden. De  beslissingsbevoegdheid voor het toekennen van vakantieverlof ligt bij de directeur van de school. Deze kan daarbij de LeerPlichtAmbtenaar raadplegen

Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

- de specifieke aard van het beroep één van de ouders/verzorgers het onmogelijk maakt om als gezin in de reguliere schoolvakanties twee weken op vakantie te gaan. De Leerplichtwet stelt dat het niet om een tweede vakantie gaat. Voorbeelden van beroepen kunnen zijn: agrarische sector, horeca (strandtenthouders en campingbazen). Belangrijk is vast te stellen dat een substantieel deel van het gezinsinkomen tijdens de vakantieperiode wordt verdiend. Bewijslast ligt bij de aanvrager.De ouder moet aantonen dat in de zomer of kerstvakantie wegens bovenvermelde reden geen twee  weken vakantie kan worden genomen. Vakantieverlof kan dan worden aangevraagd door een reguliere schoolvakantie die bestaat uit 5 dagen te verlengen met 5 dagen vakantieverlof, zodat er in totaal 10 schooldagen zijn voor een gezinsvakantie.

Als de ouder ook niet aansluitend op een reguliere schoolvakantie van 5 dagen weg kan, kan een aanvraag voor maximaal 10 schooldagen worden ingediend;

-  een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk
   is. Ook hier gaat het niet om een tweede vakantie. Dit wil zeggen dat iemand geen verlof voor of na de Kerst kan
   krijgen, wanneer hij/zij reeds tijdens de zomervakantie vakantie heeft (of had) kunnen opnemen.

In zijn algemeenheid geldt dat eventueel te verlenen vakantieverlof:
*     slechts één keer per schooljaar mag worden verleend;
*     nooit een langere periode mag betreffen dan maximaal 10 schooldagen per schooljaar (nadat bijv.. één keer verlof
       is verleend voor 5 dagen mag datzelfde schooljaar derhalve geen verlof meer worden verleend!);
*      niet mag plaatsvinden tijdens de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

De directie van de school deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de ouders 

Het aanvraagformulier kunt u persoonlijk bij onze directeur verkrijgen..

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.
GA NAAR KALENDER